1.
Smolikova G, Lebedev V, Lopatov V, Timoshchuk V, Medvedev S. Dynamics of the photosystem II photochemical activity in the developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. seeds. BioComm [Internet]. 2015Sep.25 [cited 2020Oct.26];0(3):53–65. Available from: https://biocomm.spbu.ru/article/view/853