1.
Kostin N, Zykin P, Baskakov A, Krasnoshchekova E. Postnatal development of functionally specialized pyramidal neurons of rat’s sensomotor cortex. BioComm [Internet]. 2014Aug.17 [cited 2020Oct.31];0(3):84–95. Available from: https://biocomm.spbu.ru/article/view/1075