Smolikova, G., V. Lebedev, V. Lopatov, V. Timoshchuk, and S. Medvedev. “Dynamics of the Photosystem II Photochemical Activity in the Developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. Seeds”. Biological Communications, no. 3, Sept. 2015, pp. 53–65, doi:10.21638/spbu03.2015.305.