Orlova, L., G. Firsov, N. Vasiljev, V. Byalt, and A. Volchanskaya. “Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station”. Biological Communications, no. 2, June 2014, pp. 66–76, https://biocomm.spbu.ru/article/view/1136.