[1]
G. Smolikova, V. Lebedev, V. Lopatov, V. Timoshchuk, and S. Medvedev, “Dynamics of the photosystem II photochemical activity in the developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. seeds”, BioComm, no. 3, pp. 53–65, Sep. 2015.