[1]
V. Bubyreva and T. Teplyakova, “N. A. Minyaev — florogenetist, systematist, pedagogue (1909–1995)”, BioComm, no. 3, pp. 167–178, Aug. 2013.