[1]
L. Orlova, G. Firsov, N. Vasiljev, V. Byalt, and A. Volchanskaya, “Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station”, BioComm, no. 2, pp. 66–76, Jun. 2014.