[1]
N. Kostin, P. Zykin, A. Baskakov, and E. Krasnoshchekova, “Postnatal development of functionally specialized pyramidal neurons of rat’s sensomotor cortex”, BioComm, no. 3, pp. 84–95, Aug. 2014.