Smolikova, G., Lebedev, V., Lopatov, V., Timoshchuk, V. and Medvedev, S. (2015) “Dynamics of the photosystem II photochemical activity in the developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. seeds”, Biological Communications, 0(3), pp. 53–65. doi: 10.21638/spbu03.2015.305.