Smolikova, Galina, Vitaliy Lebedev, Vasiliy Lopatov, Valentina Timoshchuk, and Sergei Medvedev. 2015. “Dynamics of the Photosystem II Photochemical Activity in the Developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. Seeds”. Biological Communications, no. 3 (September), 53–65. https://doi.org/10.21638/spbu03.2015.305.