Bolshakov, Sergey, Lyudmila Kalinina, Ekaterina Palomozhnykh, Kim Potapov, Dmitry Ageyev, Salavat Arslanov, Nina Filippova, Marina Palamarchuk, Dmitry Tomchin, and Elena Voronina. 2021. “Agaricoid and Boletoid Fungi of Russia: The Modern Country-Scale Checklist of Scientific Names Based on Literature Data”. Biological Communications 66 (4), 316–325. https://doi.org/10.21638/spbu03.2021.404.