Ozherelieva, Zoya, Pavel Prudnikov, and Marina Zubkova. 2020. “Estimation of the Frost Resistance of the Strawberry”. Biological Communications 65 (4), 288–296. https://doi.org/10.21638/spbu03.2020.402.