Gavrilova, Vera, Tatyana Shelenga, Elizaveta Porokhovinova, Aleksandra Dubovskaya, Nina Kon’kova, Sergey Grigoryev, Larisa Podolnaya, Aleksey Konarev, Tamara Yakusheva, Natalya Kishlyan, Andrey Pavlov, and Nina Brutch. 2020. “The Diversity of Fatty Acid Composition in Traditional and Rare Oil Crops Cultivated in Russia”. Biological Communications 65 (1), 68–81. https://doi.org/10.21638/spbu03.2020.106.