Kostin, Nikolai, Pavel Zykin, Alexey Baskakov, and Elena Krasnoshchekova. 2014. “Postnatal Development of Functionally Specialized Pyramidal Neurons of rat’s Sensomotor Cortex”. Biological Communications, no. 3 (August), 84–95. https://biocomm.spbu.ru/article/view/1075.