KOSTIN, N.; ZYKIN, P.; BASKAKOV, A.; KRASNOSHCHEKOVA, E. Postnatal development of functionally specialized pyramidal neurons of rat’s sensomotor cortex. Biological Communications, n. 3, p. 84–95, 17 Aug. 2014.