Ognevaja, E., Lajus, D., Izvekov, E., Nepomnyashchikh, V., & Malashichev, Y. (2018). Mirrors inhibit growth and stimulate lateralized response to prey in larvae of the Mexican axolotl <em>Ambystoma mexicanum</em&gt;. Biological Communications, 63(2), 133–139. https://doi.org/10.21638/spbu03.2018.206