Chirkova, T., & Yemelyanov, V. (2018). The study of plant adaptation to oxygen deficiency in Saint Petersburg University. Biological Communications, 63(1), 17–31. https://doi.org/10.21638/spbu03.2018.104