Smolikova, G., Lebedev, V., Lopatov, V., Timoshchuk, V., & Medvedev, S. (2015). Dynamics of the photosystem II photochemical activity in the developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. seeds. Biological Communications, (3), 53–65. https://doi.org/10.21638/spbu03.2015.305