Ozherelieva, Z., Prudnikov, P., & Zubkova, M. (2020). Estimation of the frost resistance of the strawberry. Biological Communications, 65(4), 288–296. https://doi.org/10.21638/spbu03.2020.402