Zotova, I., Stepchenkova, E., & Pavlov, Y. (2019). Contribution of cytosine desaminases of AID/APOBEC family to carcinogenesis. Biological Communications, 64(2), 110–123. https://doi.org/10.21638/spbu03.2019.203