Yartsev, V., Kuranova, V., & Martynova, G. (2016). Sperm morphology in two cryptic species of the genus <em>Salamandrella</em&gt; (Caudata: Hynobiidae). Biological Communications, (2), 18–30. https://doi.org/10.21638/11701/spbu03.2016.202