Orlova, L., Firsov, G., Vasiljev, N., Byalt, V., & Volchanskaya, A. (2014). Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station. Biological Communications, (2), 66–76. Retrieved from https://biocomm.spbu.ru/article/view/1136