(1)
Ognevaja, E.; Lajus, D.; Izvekov, E.; Nepomnyashchikh, V.; Malashichev, Y. Mirrors Inhibit Growth and Stimulate Lateralized Response to Prey in Larvae of the Mexican Axolotl <em>Ambystoma mexicanum</Em&gt;. BioComm 2018, 63, 133–139.