(1)
Chirkova, T.; Yemelyanov, V. The Study of Plant Adaptation to Oxygen Deficiency in Saint Petersburg University. BioComm 2018, 63, 17–31.