(1)
Smolikova, G.; Lebedev, V.; Lopatov, V.; Timoshchuk, V.; Medvedev, S. Dynamics of the Photosystem II Photochemical Activity in the Developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. Seeds. BioComm 2015, 53–65.