(1)
Frolov, A.; Mamontova, T.; Ihling, C.; Lukasheva, E.; Bankin, M.; Chantseva, V.; Vikhnina, M.; Soboleva, A.; Shumilina, J.; Mavropolo-Stolyarenko, G.; Grishina, T.; Osmolovskaya, N.; Zhukov, V.; Hoehenwarter, W.; Sinz, A.; Tikhononovich, I.; Wessjohann, L.; Bilova, T.; Smolikova, G.; Medvedev, S. Mining Seed Proteome: From Protein Dynamics to Modification Profiles. BioComm 2018, 63, 43–58.