(1)
Ozherelieva, Z.; Prudnikov, P.; Zubkova, M. Estimation of the Frost Resistance of the Strawberry. BioComm 2020, 65, 288–296.