(1)
Lemesheva, V.; Tarakhovskaya, E. Physiological Functions of Phlorotannins. BioComm 2018, 63, 70–76.