(1)
Shereshkov, V.; Shumilova, T.; Nozdrachev, A. Registration of Hemodynamic Indices in Physiological Experiment. BioComm 2013, 87–94.