(1)
Bubyreva, V.; Teplyakova, T. N. A. Minyaev — Florogenetist, Systematist, Pedagogue (1909–1995). BioComm 2013, 167–178.