(1)
Yartsev, V.; Kuranova, V.; Martynova, G. Sperm Morphology in Two Cryptic Species of the Genus <em>Salamandrella</Em&gt; (Caudata: Hynobiidae). BioComm 2016, 18–30.