(1)
Andreychuk, Y.; Zhuk, A.; Tarakhovskaya, E.; Inge-Vechtomov, S.; Stepchenkova, E. Rate of Spontaneous Polyploidization in Haploid Yeast <em>Saccharomyces cerevisiae</Em&gt;. BioComm 2022, 67, 88–96.