(1)
Orlova, L.; Firsov, G.; Vasiljev, N.; Byalt, V.; Volchanskaya, A. Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station. BioComm 2014, 66–76.