(1)
Tikhankov, I. Anatomical Aspects of <em>Lolium perenne</em&gt; L. Heteroblasty. BioComm 2014, 49–65.