(1)
Kostin, N.; Zykin, P.; Baskakov, A.; Krasnoshchekova, E. Postnatal Development of Functionally Specialized Pyramidal Neurons of rat’s Sensomotor Cortex. BioComm 2014, 84–95.