(1)
Abu Diiak, K.; Valuyskiy, M.; Melnitsky, S.; Ivanov, V. Diversity and Distribution Patterns of Antennal Sensilla in Hydropsychidae (Insecta, Trichoptera). BioComm 2021, 66, 302–315.