[1]
Smolikova, G., Lebedev, V., Lopatov, V., Timoshchuk, V. and Medvedev, S. 2015. Dynamics of the photosystem II photochemical activity in the developing <em>Brassica nigra</em&gt; L. seeds. Biological Communications. 3 (Sep. 2015), 53–65. DOI:https://doi.org/10.21638/spbu03.2015.305.