[1]
Orlova, L., Firsov, G., Vasiljev, N., Byalt, V. and Volchanskaya, A. 2014. Conifers (Coniferae) of V. L. Komarov Botanical Institute Otradnoje Research Station. Biological Communications. 2 (Jun. 2014), 66–76.