[1]
Kostin, N., Zykin, P., Baskakov, A. and Krasnoshchekova, E. 2014. Postnatal development of functionally specialized pyramidal neurons of rat’s sensomotor cortex. Biological Communications. 3 (Aug. 2014), 84–95.